U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Stichting Nevenactiviteiten St. Lambertus

Belastingdienst  Anbi standaardformulier Nevenactiviteiten

 

Stichting Nevenactiviteiten heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).


Gegevens ANBI
RSIN/Fiscaal nummer 816684789

Contactgegevens en postadres

Markt 3 E 6461 EB Kerkrade

 

Bank NL45RABO 0334 8615 78 t.n.v. Stichting Nevenactiviteiten

KvK 41072425

 

Doelstelling
Zie ANBI formulier boven.

Beleidsplan

Zie ANBI formulier boven.
Zie Ondernemingsplan 2017-2022

Functie en namen bestuurders
Overzicht Bestuur Stichting Nevenactiviteiten

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen.

per 01-12-2018

Voorzitter W. G. T. van der Putten

Penningmeester N. A. M. H. Fiori

Secretaris W. J. A. M. Kockelkorn

Bestuurder Voorzitter Concertorganisatie W. H. H. de Groot

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen salarissen of daaraan gelijkstaande beloningen.


Actueel verslag van activiteiten
Zie ANBI formulier boven

Financiële verantwoording

Zie ANBI formulier boven
Zie jaarrekening 2016

Download:

 

Website http://www.kerkrade-zingt.nl/deelnemend-koren/overig

 

Beleidsplan 2018-2020

Inleiding.

De stichting, met, volledige rechtsbevoegdheid, is opgericht en notarieel vastgelegd op 29 april l988.

Het beleidsplan is bedoeld om naar aanleiding van het doel van de Stichting Nevenactiviteiten de plannen voor de toekomst uiteen te zetten. Het beleidsplan is opgesteld door het bestuur van de Stichting Nevenactiviteiten en richt zich op alle betrokkenen die bij de stichting betrokken zijn (vrijwilligers, donateurs en subsidieverstrekkers).

Doel

De Stichting Nevenactiviteiten heeft als doel het verlenen van hulp aan o.a. het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus en de Kerkraadse koren op het gebied van financiën, onderwijs, technische ontwikkeling, stimuleren van zangonderwijs en materieel opzicht.

Werkzaamheden van de Stichting Nevenactiviteiten

Uitgangspunt hierbij is de overtuiging dat er geld gegenereerd wordt om een goed functioneren van de stichting te bewerkstelligen.

Organisatie

Een goede inzet van kapitaal is van cruciaal belang. Het stichtingsbestuur is hiervoor verantwoordelijk door projecten te selecteren waarvoor middelen worden ingezet. Daarnaast is het stichtingsbestuur verantwoordelijk voor het inzamelen van middelen (voornamelijk) in Limburg.

ln haar werk wordt het stichtingsbestuur bijgestaan door werkgroepen die voor de uitvoering van diverse taken verantwoordelijk zijn. Deze werkgroepen werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Activiteiten

De activiteiten die door de Stichting Nevenactiviteiten worden ondersteund en uitgevoerd laten zich onderverdelen in “acquisitie” en “ondernemen”

De wijze waarop de stichting de fondsen wil verwerven

Inkomsten

De middelen die de Stichting Nevenactiviteiten inzet komen uit:

 1. Donaties
 2. Erfstellingen
 3. Legaten
 4. Schenkingen
 5. andere inkomsten.
 6. fondswerving/subsidies
 7. geldwervingsacties

Fondswerving/subsidies

Diverse instanties (overheden, bedrijven etc.) hebben overeenkomstige doelstellingen als de stichting en zijn bereid geld beschikbaar te stellen voor concrete activiteiten. Er wordt gezocht naar instanties die, met het oog op fondswerving, werken in de lijn van de stichting. Eveneens zullen deze instanties actief worden benaderd. Deze werkzaamheden vinden plaats door de werkgroep fondswerving. Door het bestuur zal tenminste een geldinzamelingsactiviteit worden georganiseerd. Het doel hiervan is drieledig:

 1. geld in te zamelen,
 2. de bekendheid van het werk van het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus te vergroten
 3. door samen aan het werk te zijn de band met de leden van het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus en betrokkenen te versterken. Voor deze activiteit zal een werkgroep worden benoemd.
 4. door de Kerkraadse koren te steunen.

De wijze waarop de stichting instelling de fondsen zal beheren en uitkeren.

Fondsbeheer.

De Stichting Nevenactiviteiten zal de fondsen beheren door:

1. ieder kalenderjaar worden tenminste twee vergaderingen gehouden.

2. in iedere vergadering brengt het bestuur verslag uit over het gevoerde beleid.

3. per einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten en een staat van baten en lasten wordt opgemaakt.

4. er zullen geen salarissen of daaraan gelijkstaande beloningen worden gegeven.

Communicatie

Het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus heeft een grote reputatie opgebouwd en is

bekend in binnen- en buitenland en werkt regelmatig samen met de Kerkraadse koren mee aan o.a. het Wereld Muziekconcours . Maar ook op lokaal niveau voor de cultuur van Zuid-Limburg.

Het werk van de stichting is slechts mogelijk als de betrokkenheid en het enthousiasme van mensen, ten aanzien van het doel en de activiteiten van de stichting, zich vertaalt in het beschikbaar stellen van middelen en inzet voor de stichting. Communicatie is cruciaal om betrokkenheid en enthousiasme te bewerkstelligen.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van de Stichting Nevenactiviteiten d.d. 20-4-2008

De voorzitter,                                                                        De secretaris,

W.G. Th. van der Putten                                                     W. J. A. M. Kockelkorn

 

 

 

============================================= 

 

 

 

Financiën

Stichting Nevenactiviteiten

RSIN oftewel fiscaalnummer: 8166.84.789

Bestuur.

Het bestuur bestaat minimaal uit drie of meer meerderjarige natuurlijke personen.

Beloningsbeleid.

De bestuursleden ontvangen geen salarissen of daaraan gelijkstaande beloningen.

Boekingen.

 1. er wordt een kasboek bijgehouden met de in en uitgaven.
 2. per einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten en een staat van baten en lasten wordt opgemaakt.

 

Ontbinding en opheffing.

Een eventueel batig liquidatiesaldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten.

2016

Zondag 30 oktober 2016 was het zo ver. Na een intensieve voorbereiding startte KKM Lambertus om 14.00 uur met hun dubbel concert in het museum ‘Columbus’ te Kerkrade. Het podium bevond zich op ongeveer 12 meter diepte, het publiek kon het van bovenaf gadeslaan. Op de grote wanden werd de muziek ondersteund met prachtige beelden. Een experimenteel en tevens zeer uniek concept. Het publiek was razend enthousiast, vele complimenten viel het koor ten deel. Mede ook door de solistische bijdragen van Enzo Kok (viool), Steph Quaedvlieg (Piper, namens de Coriovallum Pipeband), Paul Jedamzik (bariton) en de prachtige begeleiding van Gerald Wijnen (piano). Het ‘Halleluja’ van Leonard Cohen, samen met het jeugdkoor CantaYoung, was een passende afsluiting van dit bijzondere concert o.l.v. Wim Schepers.

Ook in 2016 waren er stations concerten o.a. in Heerlen en Maastricht om de reizigers weer in de juiste Kerststemming brengen. Naast prachtige Kerstliederen werden de reizigers ook getrakteerd op glühwein en erwtensoep. Vele reizigers bleven luisteren en misten bijna hun trein.

Directeur Frank van Setten van Arriva (inzet) was zeer opgetogen over ons optreden en bedankte de koren hartelijk en beloofde een samenwerking die zeker een vervolg zal krijgen. In Maastricht genoot ook Deken John Dautzenberg onverwacht van het optreden van KKM Lambertus.

18 december trad KKM Lambertus op in Hückelhoven. Marcel Ballas organiseerde namens het Pflegehaus Lambertus een Weinachtskonzert in de Pfarrkirche Lambertus. Driemaal Lambertus! Nog steeds genieten we na van dit bijzondere concert! Het koor zong prachtig, ondersteund door solisten.

Op 3 juli organiseerde het Kerkraads Symfonie Orkest (KSO) een matineeconcert in de binnenplaats van het Museumplein. Het open air concert "klassiek verbindt“ werd uitgevoerd met medewerking van de solisten Carla Maffioletti, Olga Kreimer, Pascal Pittie, Mathijs Mesdag en Rudiger Nikodem Lasa alsmede met de koren KKM St. Lambertus en het Chevremonts Mannenkoor CMK 1912. Het geheel stond onder leiding van Manon Meijs en presentator was Fer Kousen. Vooral de concertante uitvoering van de opera Lucia di Lammermoor van Donizetti  maakte veel indruk op het publiek. Een nieuw podium is hiermee in Kerkrade geboren. De buitenruimte van het nieuwe museum is uitermate geschikt voor een sfeervol concert als op 3 juli. Gelukkig werkten de weergoden mee waardoor het een onvergetelijk concert is geworden. De indrukwekkende prestatie van de sopraan Carla Maffioletti liet de koorleden niet geheel onberoerd. Op 2 oktober stond de officiële opening van het nieuwe stadspark op het programma.

Tijdens een koude en natte zondagochtend mocht KKM acte-de-présence geven op een, gelukkig overdekt, podium in het nieuwe stadspark alwaar middels een heilige Mis door de deken het nieuwe stadspark zijn zegen kreeg. Misschien niet de beste gelegenheid voor oorstrelende zang, maar wel heel belangrijk om de verbondenheid van KKM met de Kerkraadse gemeenschap te onderstrepen.

Op 13 maart 2016 werd de jaarvergadering van de stichting Nevenactiviteiten gehouden.

Aanwezig;

Willem van der Putten, Wiel Kockelkorn en Martin Klinkenberg.

Plan van aanpak werd besproken en nieuwe ideeën geopperd.

Geen sponsors en subsidiënten in 2017 waardoor er geen bijzondere activiteiten werden georganiseerd.